De therapeutische waarde

Omwille van hun grote symboliek, hun typische bewegingsstijl, hun voorkomen en hun avonturen zijn poppen van groot nut voor de extra zorgverlening zowel wat het gewoon als het buitengewoon (speciaal) onderwijs en de therapeutische tussenkomsten betreft. Ze reiken een hand voor begripvol omgaan met kinderen die geconfronteerd worden met een ernstig ongeluk of een levensbedreigende ziekte. Deze kinderen, die gevoelens van onzekerheid en angst te verwerken krijgen, kunnen uitstekend bijgestaan en geholpen worden door poppen. Door de kinderen zelf poppen te laten manipuleren en ze er te laten mee spelen creëren we uitzonderlijke, doelgerichte kindjeobservatiemogelijkheden en dienen zich aanverwante differentiatiemogelijkheden aan. Ze vloeien voort uit interpersoonlijke en intra-actieve situaties met individuele taalvorderingskansen, samenwerkingsverbanden, talentuitwisseling en sociale trainingsverbanden. Hierdoor kunnen we beter anticiperen op de potentiële mogelijkheden, gaven of beperkingen van de kinderen en het milieu waarin ze opgroeien. Door samen te spelen met poppen wordt de leergierigheid geprikkeld, leren kinderen van elkaar en wordt tegelijkertijd hun basiswoordenschat verrijkt.

po5Gericht kijken naar kinderen die poppen hanteren en ermee spelen levert ons heel wat nuttige informatie op. Je krijgt een beeld van elk kind afzonderlijk maar ook van de hele klas of groep. Door je af te vragen wat de mogelijke oorzaken van afwijkend leervermogen en/of gedrag kunnen zijn, stel je de observatiegegevens op scherp en maak je (be)handelingsgericht en efficiënt ingrijpen mogelijk. Met dergelijke duidelijk afgelijnde, doelgerichte waarnemings-momenten kunnen we de interesses en de mogelijkheden van kinderen aftasten. Al naargelang onze vaststellingen, kunnen we anticiperen op de erfelijke mogelijkheden, hun thuismilieu, de invloed van hun omgeving en dus op hun beheersingsniveau.

Voor elke leerling kunnen de verschillende vakken rood of groen worden gekleurd. Uiteraard kan de tabel aan de specifieke behoeften en omstandigheden aangepast worden. Cellen kunnen worden toegevoegd of weggelaten. Uiteindelijk krijgt men een profiel van het spel- en gedragspatroon van een leerling in zijn/haar omgang met poppen.

Comments are closed.